DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zdw-bydgoszcz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 2020-07-01

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • wytworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym m.rutkowski@zdw-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52-370-57-31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Matejki oraz Ślusarskiej.

W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren ZDW w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, zamontowany jest odpowiednio oznakowany przycisk przywoławczy na frontonie ściany budynku. Istnieje wówczas możliwość wejścia od strony parkingu z wjazdem od strony ul. Ślusarskiej oraz skorzystania z pomieszczeń  znajdujących się na poziomie niskiego parteru. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie ZDW nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W trakcie prac remontowo-modernizacyjnych sukcesywnie będziemy wprowadzać rozwiązania zwiększające dostępność naszej siedziby dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych.